Chcesz mieć swoje prace w Picdab Gallery?

 1. wyślij na Instagrama https://www.instagram.com/picdab/ wiadomość ze swoje profilu do weryfikacji porfolio
 2. zarejestruj się tutaj: https://picdab.com/gallery/vendor-register/ (podaj: Twoją nazwę użytkownika, e-mail, Twoją nazwę marki, hasło i powtórz hasło).
 3. Po zatwierdzeniu przez Administratora (12-48h) potwierdź e-mail z rejestracją jako sprzedawca.
 4. Wyślij e-mail na picdab@gmail.com informacje i zdjęcia:
  – paczka ze zdjęciami (w każdej paczce max. 25 zdjęć w pionie i max. 25 w poziomie) na maila (wetransferem lub udostępnij na dysku online),
  – każde zdjęcie ponumerowane wg schematu:
  TwojaNazwa-001-imie-nazwisko-dodatkowy-nieobowiazkowy-opis
  TwojaNazwa-002-imie-nazwisko-dodatkowy-nieobowiazkowy-opis
  TwojaNazwa-003-imie-nazwisko-dodatkowy-nieobowiazkowy-opis
  itd…
  (WAŻNE: bez polskich znaków, zamiast spacji – myślniki lub podkreślniki)
  – informacja o tym jaką chcesz subdomenę np. TwojaNazwa.picdab.com
  (tylko w pierwszym mailu; jeżeli nie wyślesz – otrzymasz domyślną – pierwsza litera imienia i dwie pierwsze nazwiska lub nazwa zarejestrowanej marki w picdab.com)
 5. W ciągu kilku dni otrzymasz plik w arkuszach Google do uzupełnienia (będziesz widział miniatury wizualizacji z Twoich zdjęć. Przy każdej wpisz nazwy (uzupełniaj tylko czerwone pola) – tytułu do zdjęć, wybierz z menu rozwijanego kategorie dla każdego produktu oraz tagi i kategorie do synchronizacji ze sklepem na Facebook @picdab)
 6. Po uzupełnieniu arkusza wyślij taką informację,
 7. Import produktów nastąpi w ciągu kilku dni,
 8. Powiadomimy Cię o zakończeniu importu, a Ty wtedy możesz szerzyć informację o możliwości nabycia wydruków z Twoimi fotografiami.
 9. Jeżeli jesteś już zarejestrowany i chcesz dodać nowe zdjęcia – postępuj wg informacji od punktu 4 do 8.
 10. Jeżeli nie masz teraz czasu na uzupełnienie arkusza Google z punktu 5 – daj znać – produkty umieszczę w sklepie, a Ty będziesz mógł dodać tytułu, opisy i wybrać kategorie w dogodnym dla siebie czasie w swoim panelu zarządzania tutaj.

WAŻNE – JAKIE ZDJĘCIA:

 1. Wysyłaj zdjęcia w rozdzielczości minimum 4000×3000 pixeli 92dpi (najlepiej 300dpi). Każde zdjęcie będzie zatwierdzone lub odrzucone przez Administratora.
 2. Każde zdjęcie wykadrowane w proporcjach 4:3 lub 7:5 (poziom/pion analogicznie 3:4, 5:7)

Dodatkowe ustawienia Panelu autora:

Wgranie Logo Twojego sklepu – Kliknij Settings –> Store – wgraj swoje „Store Logo” – kwadratowy format (125×125 pixeli). Zjedź niżej i w polu „Shop Description” i napisz kilka słów o sobie. Możesz jeszcze dodać „Store Banner” (1650×350 pixeli), ale wtedy możesz zaburzyć widoczność swojej nazwy. Reszty nie zmieniaj.

Dodanie informacji o danych do przelewu prowizji – Kliknij Settings –> Payments – wybierz metodę Bank Transfer i wpisz dane do swoje konta bankowego.

Coś, aby łatwiej znaleźć Cię w wyszukiwarce – – Kliknij Settings –> SEO – uzupełnij SEO Title – czyli tytuł (30-65 znaków); Meta Descripion – czyli opis (106-141 znaków ze spacjami); Meta Keywords – czyli słowa kluczowe.


Jako Autor akceptujesz poniższy regulamin:

Przedmiotem regulaminu jest udzielenie Licencjobiorcy (zwanym też właścicielem picdab, administratorem) przez Licencjodawcę (zwanym dalej Autorem) licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do przekazanych Licencjobiorcy prac np.: – fotografii, – grafik, – rysunków, – materiałów filmowych autorstwa Licencjodawcy (dalej w umowie zwanych „Utworami”), które zostaną umieszczone przez Licencjobiorcę na stronach internetowych i kanałach social media prowadzonych w ramach działalności Licencjobiorcy – PICdab
celem:
– wytworzenia nowego produktu drukowanego z Utworów (np. obrazy, plakaty, materiały reklamowe, itp.)
– dalszej edycji graficznej, aby utworzyć utwory zależne (dzieła pochodne) poprzez np. kadrowanie, zmiana kolorów, nasycenia, edycji graficznej, tworzenia wizualizacji itp.
– udzielenia dalszej licencji przez Licencjobiorcę na korzystanie z Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy

Pola eksploatacji

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy prawa (licencji) do korzystania z autorskich praw majątkowych do każdego z Utworów przekazanych w rozumieniu § 1 Licencjobiorcy bez ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie, wytwarzanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką drukarską,
 • projektowania i sprzedaży z udziałem Utworu nowych produktów np. obrazy, tapety, plakaty, gadżety reklamowe, materiały poligraficzne, odzież (w każdym przypadku możliwe kadrowanie Utworów i ich edycja),
 • edycji graficznej, kadrowanie, kolorowanie i tworzenie utworów zależnych (dzieł pochodnych) na podstawie Utworu (jeżeli została wyrażona zgoda w § 1)
 • w celu poprawy możliwości sprzedaży gotowych wyrobów – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (np. strona internetowa i social media Licencjobiorcy)
 • wykorzystanie Utworów w zakresie działań promocyjnych Licencjobiorcy samodzielnie lub z innymi podmiotami w celu zwiększenia możliwości sprzedaży gotowych wyrobów z udziałem Utworów.

Zobowiązania stron

 1. Licencjodawca oświadcza, że dysponuje nieograniczonymi i wyłącznymi prawami autorskimi do Utworów (osobiste i majątkowe), o których mowa w § 1 niniejszej Umowy
 2. Licencjodawca posiada zgodę osób widocznych w Utworach na wykorzystanie ich wizerunku w pełnym zakresie objętym niniejszą Umową w tym także przez podmioty
 3. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Utworów przez Licencjobiorcę oraz podmioty, którym na mocy umowy zostanie udzielona dalsza licencja w zakresie określonym w niniejszej umowie nie będzie naruszać praw osobistych osób trzecich.
 4. Utwory zostały wykonane osobiście, przez Licencjodawcę i nie są opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego utworu.
 5. Licencjodawca oświadcza, że Utwory nie zostały do tej pory i nie będą w przyszłości (przez czas używania przez picdab) udostępniane, wgrywane na strony
 • ze stockowymi Utworami (np. Adobe Stock, Fotolia, Schutterstock, Pixabay, Pexels, Depositphotos, Unsplash, Istockphoto i innymi o podobnej tematyce)
 • inne strony, sklepy itp., które oferują gotowy wyrób z Utworu (np. kubki, koszulki, obrazy, tapety itp.)
 1. W razie wystąpienia roszczeń przez osoby trzecie przeciwko Licencjobiorcy z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu lub praw do wizerunku lub praw wynikających z ochroną danych osobowych w związku z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Licencjodawca zobowiązuję się wstąpić do strawy po stronie Licencjobiorcy.
 2. Licencjobiorca przekaże Licencjodawcy pliki Utworów w rozdzielczości i jakości najwyższej i najlepszej jaką posiada.
 3. Licencjodawca nie będzie wykonywał z przekazanych Utworów wyrobów gotowych, takich jak oferuje Licencjobiorca.
 4. Licencjobiorca może zmieniać ceny produktów, do których są wykorzystywane Utwory w zależności od prowadzonych działań marketingowych i promocyjnych.

Wynagrodzenie

 1. Tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Utworu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Licencjobiorca zapłaci Licencjodawcy wynagrodzenie prowizyjne naliczane automatycznie w sklepie i widoczne w panelu administracyjnym pod linkiem https://picdab.com/gallery/store-manager-2/:
 • w wysokości 18% brutto opłaty netto uzyskanej przez Licencjobiorcę z tytułu sprzedaży wytworzonego produktu (np. obraz, tapeta, materiały reklamowe) z udziałem Utworu dostarczonego przez Licencjobiorcę
 1. Wynagrodzenie naliczane będzie 21 dni po sprzedaży produktu i będzie widoczne w panelu administracyjnym.
 2. Licencjodawca może w panelu administracyjnym zlecić wypłatę zebranych środków pod linkiem: https://picdab.com/gallery/store-manager-2/withdrawal-requests/, wypłaca będzie na wskazane konto bankowe. Sprzedawca również będzie realizował automatyczne wypłaty w odpowiednich cyklach – od jeden raz w miesiącu do jeden raz na kwartał.
 3. Licencjobiorca wypłaci zgromadzone środki w ciągu 5 dni roboczych.
 4. Licencjodawca rozliczy się ze swoim urzędem z dochodu wg regulacji podatkowych w Polsce na zasadach działalności nierejestrowanej (opis tutaj) i prześle sprzedawcy Rachunek (wzór – kliknij tutaj) .

§ 5 Okres trwania umowy i wypowiedzenie

 1. Umowa zostaje zawarta na czas niekreślony od dnia akceptacji zarejestrowanego użytkowania jako autora.
 2. Licencjodawca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z 30 dniowym terminem wypowiedzenia w razie użytkowania Utworów przekraczającego zakres udzielonej licencji przez Licencjobiorcę lub podmioty, którym Licencjobiorca udzielił dalszej licencji. W takim wypadku wynagrodzenie pobrane przez Licencjodawcę nie podlega zwrotowi.
 3. Licencjobiorca ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z 14 dniowym terminem wypowiedzenia.

§ 6 Zachowanie Poufności

 1. W związku z planowaną współpracą Stron, mogą one uznać za konieczne ujawnienie wobec siebie informacji poufnych. Przez informacje poufne rozumie się wszelkie informacje w dowolnej formie: pisemnej, graficznej lub zawarte na nośnikach w formie elektronicznej ujawnione Stronom, jak również jej pracownikom przez każdą ze Stron, a dotyczące:
  a) know-how, projektów, planów, specyfikacji, dokumentów, oprogramowania, danych i specyfikacji technicznych, danych technicznych procesów, analiz, stosunków cywilno-prawnych łączących Strony z podmiotami trzecimi oraz wszelkich danych finansowych, marketingowych, sprzedażowych, dotyczących organizacji przedsiębiorstwa Strony;
  b) wszelkich innych informacji dotyczących Stron nie podanych do wiadomości publicznej, a uzyskanych w wyniku lub przy okazji negocjacji i/lub planowanej pomiędzy Stronami współpracy, o których mowa w § 6 pkt 1 Umowy;
  c) danych personalnych i ekonomicznych pracowników obu Stron, intencji, celów, planów oraz warunków wewnętrznych i ekonomicznych obu Stron;
  d) wszelkich innych danych przechowywanych lub przetwarzanych przez Strony.
 2. Strony zobowiązują się nie dokonywać żadnych czynności lub działań, które w jakikolwiek sposób naruszyłyby dobre imię drugiej Strony lub jej podmiotów zależnych.
 3. W razie otrzymania informacji poufnych Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych otrzymanych lub uzyskanych od drugiej Strony, niezależnie od tego, czy Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej Strony, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców, kontrahentów, podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, doradców bądź też osób trzecich działających w jej imieniu lub na jej zlecenie; obowiązek zachowania tajemnicy tych informacji obejmuje w szczególności zakaz udostępniania ich osobom trzecim.

ostatnia aktualizacja: 2022-05-09